Kozminski Crowdfunding | Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CROWDFUNDING.KOZMINSKIHUB.COM

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z serwisu internetowego www.crowdfunding.kozminskihub.com, w szczególności warunków zawierania umów o świadczenie usług oraz zasad zawierania umów pomiędzy Projektodawcami a Wspierającymi Projekty Nagrodowe oraz pomiędzy Spółkami a Wspierającymi Projekty Udziałowe, zasad zbierania środków pieniężnych na realizację projektów przez Projektodawców oraz ich wspierania przez Wspierających Projekty Nagrodowe, trybu postępowania reklamacyjnego, zasad przetwarzania danych osobowych, a także praw, obowiązków i zasad odpowiedzialności. W części A Regulaminu przedstawione zostały szczegółowe zasady i warunki przeprowadzania Projektów Nagrodowych, natomiast w części B Regulaminu przedstawione zostały szczegółowe zasady i warunki przeprowadzania Projektów Udziałowych.
 2. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego www.crowdfunding.kozminskihub.com jest spółka pod firmą Kozminski Business Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ulicy Jagiellońskiej numer 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000654144, posiadająca numer NIP 1132925416, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłaconym w całości.
 3. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.crowdfunding.kozminskihub.com jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja Regulaminu.
 4. Regulamin nie określa treści postanowień umów zawieranych pomiędzy Projektodawcą a Wspierającymi Projekt Nagrodowy, jak również treści postanowień umów pomiędzy Wspierającymi Projekt Udziałowy a Spółką, ale reguluje ogólne zasady ich zawierania. Treść stosunku prawnego pomiędzy Projektodawcą a Wspierającym Projekt Nagrodowy bądź pomiędzy Spółką a Wspierającym Projekt Udziałowy określa tylko i wyłącznie umowa lub inna czynność prawna dokonana pomiędzy tymi podmiotami.
 5. Do korzystania z serwisu internetowego www.crowdfunding.kozminskihub.com niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub nowszą albo podobnym oprogramowaniem o zbliżonych parametrach. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji serwisu internetowego www.crowdfunding.kozminskihub.com może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu „Java” lub „Flash” oraz akceptacji plików „cookies”.

§ 2. Definicje

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie w znaczeniu nadanym w niniejszym §2 mają zastosowanie zarówno do Projektów Nagrodowych (Część A Regulaminu) jak i Projektów Udziałowych (Część B Regulaminu):

 1. Kozminski Business Hub - spółka pod firmą Kozminski Business Hub Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ulicy Jagiellońskiej numer 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000654144, posiadająca numer NIP 1132925416, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłaconym w całości;
 2. Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika podczas zakładania Konta, zawierający dane osobowe niezbędne do świadczenia usług przez Kozminski Business Hub;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121 ze zm.);
 4. Konto – utworzony w Serwisie indywidualny profil Zarejestrowanego Użytkownika, umożliwiający korzystanie z usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przez Kozminski Business Hub;
 5. Projektodawca – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przygotowująca lub realizująca Projekt Nagrodowy i zamierzająca zebrać za pośrednictwem Serwisu niezbędne środki pieniężne na jego realizację od Wspierających Projekt Nagrodowy;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin;
 7. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.crowdfunding.kozminskihub.com;
 8. Spółka – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadający osobowość prawną lub spółka komandytowo-akcyjna, który prowadzi Projekt Udziałowy oraz gromadzi środki pieniężne od Wspierających Projekt Udziałowy na jego realizację;
 9. Strona – Kozminski Business Hub albo Zarejestrowany Użytkownik;
 10. Strony – Kozminski Business Hub i Zarejestrowany Użytkownik;
 11. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.);
 12. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 13. Ustawa o Usługach Płatniczych - Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 ze zm.);
 14. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.);
 15. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
 16. Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym Zarejestrowany Użytkownik;
 17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119);
 18. Wspierający Projekt Nagrodowy – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która może za pośrednictwem Serwisu udzielać wsparcia finansowego wybranym przez siebie Projektom Nagrodowym, na warunkach i zasadach określonych w treści Regulaminu oraz Umowy zawartej z danym Projektodawcą;
 19. Wspierający Projekt Udziałowy – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług udostępnianych w ramach Projektów Udziałowych przez Kozminski Business Hub w Serwisie za pomocą założonego Konta, na warunkach i zasadach określonych w treści Regulaminu.
 20. Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie założyła w Serwisie Konto.

§ 3. Warunki i zasady świadczenia Usług

 1. Kozminski Business Hub świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu, który stanowi platformę crowdfundingową (platformę finansowania społecznościowego), umożliwiającą każdej osobie planującej lub realizującej ciekawe przedsięwzięcie o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym lub gospodarczym, przedstawienie oraz zainteresowanie nim członków społeczności funkcjonującej w sieci Internet, celem pozyskania od nich środków pieniężnych na jego realizację.
 2. Usługi świadczone przez Kozminski Business Hub na rzecz Użytkowników stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 3. Kozminski Business Hub oświadcza, że:
  a. nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
  b. nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 oraz 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
  c. nie prowadzi działalności gospodarczej jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 11 oraz art. 3 ust. 1 Ustawy o Usługach Płatniczych.
 4. W ramach administrowanego Serwisu Kozminski Business Hub nie pośredniczy w żaden sposób przy dokonywaniu przez Spółki ofert publicznych Papierów Wartościowych, w szczególności poprzez zachęcanie, przyjmowanie zleceń, przyjmowanie środków pieniężnych tytułem zapłaty od Zarejestrowanych Użytkowników lub inne pośrednictwo w nabyciu Papierów Wartościowych. Serwis jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający otworzenie Serwisu w przeglądarce internetowej oraz swobodne przeglądanie jego treści, z tym zastrzeżeniem, że niektóre funkcjonalności Serwisu, treści zamieszczone w Serwisie lub usługi mogą być dostępne tylko i wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
 5. Wszelkie treści i materiały udostępnione w Serwisie i dotyczące danego Projektu lub Projektodawcy, w szczególności takie jak tekst, zdjęcia, ilustracje lub filmy, mają charakter reklamowy i promocyjny, stanowią własność i pochodzą tylko i wyłącznie od Projektodawcy bądź Spółki. Kozminski Business Hub nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały pochodzące od Projektodawcy bądź Spółki, chyba że Kozminski Business Hub otrzyma udokumentowaną informację, iż naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 6. Uzyskanie statusu Zarejestrowanego Użytkownika przez Użytkownika wymaga założenia Konta w Serwisie. Kozminski Business Hub zastrzega sobie prawo do udostępnienia części informacji na temat projektów, Projektodawców lub Spółek tylko i wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
 7. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie aktywacji Konta.
 8. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego polega na podaniu danych osobowych Użytkownika oraz złożeniu przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu.
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu zostaje złożone przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu.
 10. Aktywacja Konta polega na kliknięciu przez Użytkownika linku aktywacyjnego, wysłanego przez Kozminski Business Hub na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
 11. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Kozminski Business Hub a Zarejestrowanym Użytkownikiem.
 12. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest realizowana, za zgodą Zarejestrowanego Użytkownika, niezwłocznie od chwili jej zawarcia.

Część A - Projekty nagrodowe

§ 4. Definicje – projekty nagrodowe

Do Projektów Nagrodowych, włącznie z definicjami, o których mowa w niniejszym paragrafie, zastosowanie mają definicje, o których mowa w §2 powyżej. Definicje wskazane poniżej (§ 4) mają zastosowanie wyłącznie do Projektów Nagrodowych.

 1. Kapitał – ilość środków pieniężnych, którą zamierza zebrać Projektodawca za pośrednictwem Serwisu na realizację przygotowanego przez niego Projektu Nagrodowego, wskazana w Opisie Projektu;
 2. Nagroda – wskazane w Opisie Projektu świadczenie na rzecz Wspierającego Projekt Nagrodowy, do którego realizacji zobowiązuje się Projektodawca w zamian za przekazane na Projekt Nagrodowy przez Wspierającego Projekt Nagrodowy środki pieniężne.
 3. Okres Publikacji – okres, w którym trwa publikacja danego Projektu Nagrodowego w Serwisie a Projektodawca może zawierać za pośrednictwem Serwisu Umowy ze Wspierającymi Projekt Nagrodowy;
 4. Opis Projektu – opublikowany w Serwisie opis danego Projektu Nagrodowego, mający na celu przedstawienie oraz zainteresowanie Użytkowników Projektem Nagrodowym przygotowanym przez danego Projektodawcę, zawierający m.in. informacje o tym Projektodawcy, Projekcie Nagrodowym, Okresie Publikacji, Kapitale oraz szczegółowych warunkach Umowy;
 5. Projekt Nagrodowy – przedsięwzięcie o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym lub gospodarczym, na którego realizację Projektodawca zamierza zebrać za pośrednictwem Serwisu niezbędne środki pieniężne od Wspierających Projekt Nagrodowy. W zamian za otrzymane środki pieniężne Projektodawca zobowiązuje się do udzielenia Nagrody określonej w danym Projekcie Nagrodowym;
 6. Rachunek Projektodawcy – specjalny rachunek bankowy utworzony na zlecenie i zarządzany przez Kozminski Business Hub, służący tylko i wyłącznie obsłudze przelewów środków pieniężnych wykonywanych w ramach świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu, w szczególności poprzez gromadzenie na nim środków pieniężnych przelewanych za pośrednictwem bramki płatniczej udostępnionej w Serwisie przez Wspierających Projekt Nagrodowy w wykonaniu Umowy, a także wypłacanie zgromadzonych na nim środków pieniężnych na rachunek bankowy Projektodawcy przygotowującego dany Projekt Nagrodowy;
 7. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Projektodawcą a Wspierającym Projekt Nagrodowy, na podstawie której Wspierający Projekt Nagrodowy zobowiązuje się w szczególności do dokonania przelewu wskazanych przez siebie, z dostępnych w Opisie Projektu oraz określonych uprzednio przez Projektodawcę, kwot pieniężnych na Rachunek Projektodawcy, tytułem wsparcia realizacji Projektu Nagrodowego przygotowanego przez tego Projektodawcę, a Projektodawca zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki pieniężne tylko i wyłącznie na realizację tego Projektu Nagrodowego;
 8. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Kozminski Business Hub a Projektodawcą lub Wspierającym Projekt Nagrodowy, na podstawie której Kozminski Business Hub zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Projektodawcy lub Wspierającego Projekt Nagrodowy, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w treści Regulaminu;
 9. Usługi – usługi świadczone przez Kozminski Business Hub na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w treści Regulaminu.

§ 5. Świadczenie Usług na rzecz Projektodawcy

 1. Kozminski Business Hub świadczy na rzecz Projektodawcy Usługi polegające na umożliwieniu mu przedstawienia oraz zainteresowania Użytkowników przygotowanym przez niego Projektem oraz uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego Projektu Nagrodowego w ramach Umów zawartych ze Wspierającymi Projekt Nagrodowy za pośrednictwem Serwisu.
 2. Kozminski Business Hub świadczy Usługi na rzecz Projektodawcy odpłatnie. Wynagrodzenie Kozminski Business Hub jest określone jako wynagrodzenie netto i wynosi 4,9% (4,9 procent) w modelu „Wszystko albo nic” oraz 6,9% netto (6,9 procent) w modelu „Bierzesz ile zbierzesz” sumy środków pieniężnych przelewanych przez Wspierających Projekt Nagrodowy i zgromadzonych przez Projektodawcę na Rachunku Projektodawcy za pośrednictwem Serwisu. Kozminski Business Hub i Projektodawca mogą określić wynagrodzenie należne Kozminski Business Hub inaczej niż w sposób określony w zdaniu poprzednim, zawierając oddzielne porozumienie w tym przedmiocie. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt 2 Regulaminu, wynagrodzenie nie jest należne Kozminski Business Hub. Operator płatności pobiera prowizję 1,2%.
 3. Wynagrodzenie należne Kozminski Business Hub jest wypłacane w ten sposób, że Kozminski Business Hub dokonuje automatycznego potrącenia kwoty należnego wynagrodzenia ze środków pieniężnych przelewanych przez Wspierających Projekt Nagrodowy i zgromadzonych przez Projektodawcę na Rachunku Projektodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy dokonywaniu przelewu tych środków na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę.
 4. Założenie Konta dla Projektodawcy wymaga podania przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych osobowych;
  1. adres poczty elektronicznej;
  2. hasło do Konta.
 5. Warunkiem korzystania przez Projektodawcę ze wszystkich funkcjonalności Serwisu jest uzupełnienie Konta, poprzez podanie dodatkowych danych osobowych oraz wprowadzenie Opisu Projektu.
 6. Projektodawca powinien uzupełnić swoje Konto poprzez podanie dodatkowych danych osobowych, takich jak:
  1. imię i nazwisko/firma;
  2. numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość/numer KRS;
  3. adres zamieszkania/adres siedziby;
  4. adres do korespondencji;
  5. numer telefonu;
  6. dane rachunku bankowego, na który zostanie dokonany przelew środków pieniężnych z Rachunku Projektodawcy, takie jak imię i nazwisko posiadacza, bank prowadzący oraz numer.
 7. Projektodawca powinien uzupełnić swoje Konto poprzez wprowadzenie Opisu Projektu, który powinien zawierać informacje i materiały o Projektodawcy, przygotowanym przez niego Projekcie, w szczególności w postaci tekstu, zdjęć, ilustracji lub filmów, Okresie Publikacji, Kapitale oraz szczegółowe warunki Umowy, stanowiące wystarczającą podstawę do podjęcia przez Użytkownika decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację tego Projektu Nagrodowego oraz zawarcia z Projektodawcą Umowy.
 8. Opis Projektu jest przygotowywany tylko i wyłącznie przez Projektodawcę albo Kozminski Business Hub lub osobę trzecią, działających na zlecenie Projektodawcy, a następnie wprowadzany do Konta przy wykorzystaniu aplikacji dostępnych w Serwisie.
 9. Opis Projektu wskazuje Okres Publikacji oraz Kapitał, który Projektodawca zamierza zgromadzić na realizację przygotowanego Projektu Nagrodowego.
 10. Okres Publikacji nie może być krótszy niż 1 (jeden) miesiąc i dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia opublikowania Opisu Projektu w Serwisie. Kozminski Business Hub i Projektodawca mogą określić Okres Publikacji inaczej niż w sposób określony w zdaniu poprzednim, w szczególności mogą ustalić dłuższy Okres Publikacji lub przedłużyć Okres Publikacji po jego zakończeniu, zawierając oddzielne porozumienie w tym przedmiocie.
 11. W Okresie Publikacji Projektodawca może zawierać za pośrednictwem Serwisu Umowy ze Wspierającymi Projekt Nagrodowy.
 12. Kapitał może być gromadzony przez Projektodawcę tylko i wyłącznie w jednym z dwóch następujących wariantów:
  1. Wariant I – „Bierzesz, ile zbierzesz”: Opis Projektu nie określa minimalnej kwoty pieniężnej Kapitału, od której zgromadzenia uzależnia się skuteczność całej zbiórki na poczet Kapitału. Po zakończeniu Okresu Publikacji, Kozminski Business Hub dokonuje przelewu wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę, z zastrzeżeniem treści § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ostatniego dnia Okresu Publikacji;
  2. Wariant II – „Wszystko albo nic”: Opis Projektu określa minimalną kwotę pieniężną Kapitału, od której zgromadzenia uzależnia się skuteczność całej zbiórki na poczet Kapitału. Po zakończeniu Okresu Publikacji, Kozminski Business Hub dokonuje przelewu wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę, z zastrzeżeniem treści § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ostatniego dnia Okresu Publikacji, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że w Okresie Publikacji została zgromadzona na Rachunku Projektodawcy co najmniej minimalna kwota pieniężna Kapitału, określona w Opisie Projektu;
 13. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt 2 Regulaminu, Kozminski Business Hub dokona zwrotu za pośrednictwem operatora płatności wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych w Okresie Publikacji na Rachunku Projektodawcy zgodnie z §7 ust. 7 - 8, na rachunek bankowy każdego ze Wspierających Projekt, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ostatniego dnia Okresu Publikacji.
 14. Środki pieniężne przelewane przez Wspierających Projekt tytułem wsparcia realizacji danego Projektu Nagrodowego, w ramach zawartych z Projektodawcą Umów, są gromadzone w całości tylko i wyłącznie na Rachunku Projektodawcy.
 15. Projektodawca jest zobowiązany do wykorzystania środków pieniężnych otrzymanych za pośrednictwem Serwisu od Wspierających Projekt tylko i wyłącznie do realizacji przygotowanego Projektu.

§ 6. Publikacja Projektu w Serwisie

 1. Publikacja Projektu w Serwisie umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami dotyczącymi danego Projektodawcy, przygotowanego przez niego Projektu Nagrodowego, Opisem Projektu, kwotą Kapitału oraz szczegółowymi warunkami Umowy, a także podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację tego Projektu Nagrodowego.
 2. Warunkiem publikacji Projektu Nagrodowego w Serwisie jest uzupełnienie Konta przez Projektodawcę poprzez wprowadzenie do niego Opisu Projektu oraz zaakceptowanie Opisu Projektu przez Kozminski Business Hub.
 3. Wszelkie treści lub materiały zawarte w Opisie Projektu powinny stanowić własność Projektodawcy oraz nie naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym praw autorskich, własności przemysłowej lub osobistych osób trzecich, a także zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 4. Wprowadzając Opis Projektu do Konta, Projektodawca udziela Kozminski Business Hub nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie ze wszystkich treści lub materiałów zawartych w Opisie Projektu, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, w szczególności poprzez utrwalanie w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek nośnikach danych, zwielokrotnianie każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową, rozpowszechnianie w dowolny sposób, w tym celem promocji i reklamy danego Projektu Nagrodowego, a także tworzenie i rozpowszechnianie opracowań tych treści i materiałów.
 5. Kozminski Business Hub zastrzega sobie prawo do weryfikacji Opisu Projektu, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń lub odmowy publikacji Projektu Nagrodowego w Serwisie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wprowadzenia Opisu Projektu do Konta.
 6. Projektodawca powinien dokonać niezwłocznie poprawienia Opisu Projektu według zgłoszonych przez Kozminski Business Hub uwag i zastrzeżeń oraz wprowadzić zmieniony Opis Projektu do Konta. Postanowienia § 6 ust. 2 – 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio do poprawienia Opisu Projektu.
 7. Kozminski Business Hub dokonuje akceptacji Opisu Projektu, jeżeli w wyniku jego weryfikacji nie zgłosi do niego żadnych uwag lub zastrzeżeń.
 8. W przypadku dokonania akceptacji Opisu Projektu przez Kozminski Business Hub, Kozminski Business Hub dokonuje publikacji Projektu Nagrodowego w Serwisie.
 9. Projektodawca może dokonać zmiany Opisu Projektu w Okresie Publikacji. Postanowienia § 6 ust. 2 – 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio do zmiany Opisu Projektu.
 10. Projektodawca nie może zrezygnować lub zakazać Kozminski Business Hub publikacji Projektu Nagrodowego po dokonaniu jego publikacji w Serwisie.
 11. Publikacja Projektu Nagrodowego w Serwisie kończy się wraz z upływem Okresu Publikacji.

§ 7. Świadczenie Usług na rzecz Wspierającego Projekt Nagrodowy

 1. Kozminski Business Hub świadczy na rzecz Wspierającego Projekt Nagrodowy Usługi polegające na umożliwieniu mu przeglądania wszystkich treści i materiałów dostępnych w Serwisie, zapoznania się z informacjami o Projektodawcy, przygotowanym przez niego Projekcie, Opisem Projektu, kwotą Kapitału oraz szczegółowymi warunkami Umowy, a także udzielenia wsparcia finansowego na realizację tego Projektu Nagrodowego w ramach Umowy zawartej z Projektodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 2. Założenie Konta dla Wspierającego Projekt Nagrodowy wymaga podania przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych:
  1. imię i nazwisko/firma;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. hasło do Konta.
 3. Wspierający Projekt Nagrodowy może uzupełnić Konto poprzez dodanie zdjęcia lub logo oraz wprowadzenie dodatkowych danych, takich jak:
  1. numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość/numer KRS;
  2. adres zamieszkania/adres siedziby;
  3. adres do korespondencji;
  4. numer telefonu;
 4. W Okresie Publikacji Projektu Nagrodowego przygotowanego przez danego Projektodawcę, Wspierający Projekt Nagrodowy może zawrzeć za pośrednictwem Serwisu Umowę z tym Projektodawcą.
 5. Środki pieniężne przelane przez Wspierającego Projekt Nagrodowy tytułem wsparcia realizacji Projektu Nagrodowego, w ramach zawartej z danym Projektodawcą Umowy, są gromadzone w całości tylko i wyłącznie na Rachunku Projektodawcy.
 6. W przypadku, gdy Projektodawca prowadzi zbiórkę środków pieniężnych na poczet Kapitału, według warunków:
  1. Wariantu I – „Bierzesz, ile zbierzesz”: po zakończeniu Okresu Publikacji, Kozminski Business Hub dokonuje przelewu wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę, z zastrzeżeniem treści § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ostatniego dnia Okresu Publikacji;
  2. Wariantu II – „Wszystko albo nic”: po zakończeniu Okresu Publikacji, Kozminski Business Hub dokonuje przelewu wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę, z zastrzeżeniem treści § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ostatniego dnia Okresu Publikacji, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że w Okresie Publikacji została zgromadzona na Rachunku Projektodawcy co najmniej minimalna kwota pieniężna Kapitału, określona w Opisie Projektu;
 7. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 7 ust. 12 pkt 2 Regulaminu, Kozminski Business Hub dokona zwrotu wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych w Okresie Publikacji na Rachunku Projektodawcy, poprzez dokonanie za pośrednictwem operatora płatności, poprzez którego Wspierający Projekt przekazał środki na wsparcie Projektu na Rachunek Projektodawcy, zwrotnego przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy każdego ze Wspierających Projekt Nagrodowy, w kwocie odpowiadającej kwocie przelanej na Rachunek Projektodawcy przez danego Wspierającego Projekt Nagrodowy, z zastrzeżeniem treści § 7 ust. 8 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od ostatniego dnia Okresu Publikacji.
 8. Kozminski Business Hub dokona zwrotu wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych w Okresie Publikacji na Rachunku Projektodawcy, o którym mowa w § 7 ust. 7 Regulaminu, zmniejszając kwotę środków pieniężnych przelewanych na rachunek bankowy danego Wspierającego Projekt Nagrodowy o kwotę poniesionych przez Kozminski Business Hub wydatków z tytułu opłat bankowych.

§ 8. Zasady zawierania Umów

 1. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami: Projektodawcą oraz Wspierającym Projekt Nagrodowy.
 2. Zawarcie Umowy wymaga zaakceptowania przez Wspierającego Projekt Nagrodowy treści Opisu Projektu.
 3. Akceptacja treści Opisu Projektu przez Wspierającego Projekt Nagrodowy odbywa się poprzez dokonanie dyspozycji przelewu środków pieniężnych na Rachunek Projektodawcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą uznania Rachunku Projektodawcy kwotą środków pieniężnych przelanych przez Wspierającego Projekt Nagrodowy.
 5. Treść Umowy określa treść Opisu Projektu, z chwili akceptacji treści Opisu Projektu przez Wspierającego Projekt Nagrodowy.
 6. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń w przypadku, gdy nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt 2 Regulaminu, wraz z ostatnim dniem Okresu Publikacji.

Część B - Projekty udziałowe

§ 9. Definicje – projekty udziałowe:

Do Projektów Udziałowych, włącznie z definicjami, o których mowa w niniejszym paragrafie, zastosowanie mają definicje, o których mowa w §2 powyżej. Definicje wskazane poniżej (§ 9) mają zastosowanie wyłącznie do Projektów Udziałowych.

 1. Kapitał – całkowita wartość Papierów Wartościowych zaoferowanych przez Spółkę w ramach dokonywanej przez nią oferty publicznej Papierów Wartościowych, odpowiadająca iloczynowi ilości oraz ceny emisyjnej lub sprzedaży tych Papierów Wartościowych;
 2. Papiery Wartościowe – papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, będące przedmiotem oferty publicznej dokonywanej przez Spółkę;
 3. Podstrona Internetowa – strona internetowa, na której Spółka udostępnia Użytkownikom informacje o Projekcie udziałowym oraz Spółce;
 4. Projekt Udziałowy – przedsięwzięcie o charakterze gospodarczym, polegające na dokonaniu przez Spółkę oferty publicznej Papierów Wartościowych oraz prowadzeniu jej akcji promocyjnej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, na którego realizację Spółka gromadzi środki pieniężne od Wspierających Projekt Udziałowy;
 5. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Kozminski Business Hub a Użytkownikiem, na podstawie której Użytkownik uzyskuje status Wspierającego Projekt Udziałowy korzystającego z usług świadczonych w ramach Projektów Udziałowych i uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez Kozminski Business Hub wyłącznie na rzecz Wspierających Projekt Udziałowy;
 6. Usługi – usługi świadczone przez Kozminski Business Hub za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników, w szczególności takie jak udostępnianie treści w Serwisie, możliwość ich swobodnego przeglądania albo zawarcia umowy lub dokonania innej czynności prawnej bezpośrednio ze Spółką.

§ 10. Warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszystkie Usługi świadczone przez Kozminski Business Hub na rzecz Użytkowników oraz Wspierających Projekt Udziałowy za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne.
 2. W ramach administrowanego Serwisu Kozminski Business Hub oferuje Spółkom uczestnictwo w prowadzonych przez nie akcjach promocyjnych ofert publicznych Papierów Wartościowych, a Użytkownikom umożliwia zapoznanie się z Projektami Udziałowymi oraz treścią materiałów reklamowych udostępnianych przez Spółki.
 3. Kozminski Business Hub umożliwia Użytkownikom przejście do Podstrony Internetowej, na której znajdują się informacje o danym Projekcie Udziałowym i Spółce, takie jak m.in. przedmiot Projektu Udziałowego lub dane Spółki, udostępniane przez Spółkę w ramach prowadzonej przez nią akcji promocyjnej oferty publicznej Papierów Wartościowych, w rozumieniu art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej.

§ 11. Warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Wspierających Projekt Udziałowy

 1. Świadczenie Usług przez Kozminski Business Hub na rzecz Wspierających Projekt Udziałowy odbywa się na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, której treść określają postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. W ramach Umowy o Świadczenie Usług Kozminski Business Hub umożliwia Wspierającemu Projekt Udziałowy przejście do Podstrony Internetowej, na której znajduje się serwis transakcyjny, umożliwiający Wspierającym Projekt Udziałowy zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej dotyczącej Projektu Udziałowego bezpośrednio ze Spółką.
 3. Kozminski Business Hub w żadnym wypadku nie jest odbiorcą oferty lub oświadczenia woli, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Wspierającym Projekt Udziałowy a Spółką.
 4. Kozminski Business Hub w żadnym wypadku nie jest stroną umowy lub innej czynności prawnej dotyczącej Projektu Udziałowego, dokonywanej pomiędzy Wspierającym Projekt Udziałowy a Spółką.
 5. Gromadzenie przez Spółkę Kapitału na realizację Projektu Udziałowego trwa przez czas określony, wskazany każdorazowo w opisie Projektu Udziałowego umieszczonym w Serwisie. Czas gromadzenia Kapitału może być przedłużany przez Spółkę w porozumieniu z Kozminski Business Hub, jednak na okres nie dłuższy niż do 3 (trzech) miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia okresu prezentacji Projektu Udziałowego.
 6. Spółka ma prawo zastrzec, iż realizacja Projektu Udziałowego i wypełnienie zaciągniętych zobowiązań wobec Wspierających Projekt Udziałowy nastąpi pod warunkiem zgromadzenia minimalnej kwoty Kapitału. Spółka jest zobowiązana podać informację o takim zastrzeżeniu oraz wysokości minimalnej kwoty Kapitału w opisie Projektu Udziałowego.
 7. Spółka ma prawo zastrzec, iż realizacja Projektu Udziałowego i wypełnienie zaciągniętych zobowiązań wobec Wspierających Projekt Udziałowy nastąpi pod warunkiem zgromadzenia całkowitej kwoty Kapitału. Spółka jest zobowiązana podać informację o takim zastrzeżeniu w opisie Projektu Udziałowego.
 8. W razie braku zastrzeżeń, o których mowa w §11. ust. 6 lub 7 Regulaminu, realizacja Projektu Udziałowego i wypełnienie przez Spółkę zaciągniętych zobowiązań wobec Wspierających Projekt Udziałowy nastąpi bezwarunkowo w sposób określony szczegółowo w opisie Projektu Udziałowego.
 9. W razie niezebrania minimalnego lub całkowitego Kapitału w okresie prezentacji Projektu Udziałowego, Spółka jest zobowiązana do zwrotu Wspierającym Projekt Udziałowy wpłacanych przez nich środków pieniężnych na Kapitał, najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zakończenia okresu prezentacji Projektu Udziałowego. Spółka jest uprawniona do potrącenia kosztów poniesionych na zwrot środków pieniężnych Wspierającym Projekt Udziałowy.
 10. Gromadzenie Kapitału na realizację Projektu odbywa się, w zależności od udostępnionej formy płatności, drogą elektronicznych płatności na odległość, dokonywanych bezpośrednio na rzecz Spółki, w szczególności poprzez zapłatę kartą kredytową lub debetową, transfer elektronicznych certyfikatów kryptowalut (np. bitcoin), poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego Wspierającego Projekt Udziałowy na rachunek bankowy Spółki bądź poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki za pośrednictwem wybranego pośrednika płatności.

Postanowienia wspólne - Projekty Nagrodowe oraz Projekty Udziałowe

§ 12. Prawa i obowiązki Zarejestrowanego Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do swobodnego korzystania z Serwisu wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami udostępnionymi przez Kozminski Business Hub, chyba że korzystanie z określonej funkcjonalności Serwisu wymaga spełnienia przez Użytkownika dodatkowych warunków określonych w Regulaminie, w szczególności założenia Konta.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może korzystać z usług świadczonych przez Kozminski Business Hub wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom usług.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do niedziałania na szkodę Serwisu lub Kozminski Business Hub.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracyjnym poprawnych i prawdziwych danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.
 5. Uzupełniając Konto poprzez dodanie zdjęcia albo logo lub podanie dodatkowych danych osobowych, Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do dodania prawdziwego zdjęcia albo logo lub podania poprawnych i prawdziwych danych osobowych.
 6. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych osobowych podanych w Koncie.
 7. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niekorzystania z Konta przypisanego do innego Zarejestrowanego Użytkownika oraz do nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 8. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła do Konta, w szczególności do nieujawniania go osobom trzecim oraz zachowania należytej staranności w jego zapisywaniu, przechowywaniu lub wykorzystywaniu przy logowaniu się do Konta, celem wykluczenia ryzyka wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią.
 9. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia Kozminski Business Hub o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta.
 10. W przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Kozminski Business Hub roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych lub osobistych praw do treści lub materiałów zawartych w Opisie Projektu, w szczególności praw autorskich, własności przemysłowej lub dóbr osobistych, Projektodawca lub Spółka zobowiązuje się zwolnić Kozminski Business Hub od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności przystąpić do ewentualnego procesu po stronie Kozminski Business Hub i pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Kozminski Business Hub w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, a także ponieść wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich.

§ 13. Prawa i obowiązki Kozminski Business Hub

 1. Kozminski Business Hub ma prawo do okresowego zablokowania dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Zarejestrowanych Użytkowników do Konta z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub naprawczych Serwisu.
 2. Kozminski Business Hub ma prawo do okresowego lub stałego zablokowania dostępu danego Zarejestrowanego Użytkownika do korzystania z niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie lub otrzyma informację, że dany Zarejestrowany Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności gdy treści lub materiały zawarte w przygotowanym przez Projektodawcę lub Spółkę Opisie Projektu naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 3. Kozminski Business Hub jest zobowiązany dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Kozminski Business Hub jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej modernizacji Serwisu oraz wynikającego z niej okresowego zablokowania dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Zarejestrowanych Użytkowników do Konta.

§ 14. Zasady odpowiedzialności

 1. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych osobowych podanych Kozminski Business Hub podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego lub uzupełniania Konta.
 2. Zarejestrowany Użytkownik oraz Spółka ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu lub jego funkcjonalności w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności gdy treści lub materiały zawarte w przygotowanym przez Projektodawcę lub Spółkę Opisie Projektu naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 3. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta osobom trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy hasła do Konta.
 4. Kozminski Business Hub nie jest stroną umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu pomiędzy danym Projektodawcą a Wspierającymi Projekt Nagrodowy oraz pomiędzy Spółką a Wspierającym Projekt Udziałowy, dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie tych umów, a także za jakiekolwiek opłaty i koszty o charakterze publicznoprawnym, związane z zawarciem i wykonaniem tych umów, w szczególności z tytułu zobowiązań podatkowych.
 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kozminski Business Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Serwisu lub usług przez Użytkowników.
 6. Kozminski Business Hub nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkowników z tytułu korzystania z Serwisu lub usług w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem, w szczególności niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Kozminski Business Hub.
 7. Kozminski Business Hub nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Użytkowników planowanych celów lub korzyści, które zamierzali osiągnąć przy wykorzystaniu Serwisu lub Usług.
 8. Kozminski Business Hub nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie lub nieterminowe dokonanie zwrotu środków pieniężnych na rzecz Wspierającego Projekt Nagrodowy, o którym mowa w § 7 ust. 7 Regulaminu, jeżeli nie jest możliwe zidentyfikowanie numeru rachunku bankowego danego Wspierającego Projekt Nagrodowy z przyczyn niezależnych od Kozminski Business Hub.
 9. Kozminski Business Hub nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie środków pieniężnych zgromadzonych przez Projektodawców na realizację przygotowanych przez nich Projektów.
 10. Kozminski Business Hub nie ponosi odpowiedzialności za okresowe zablokowanie dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Zarejestrowanych Użytkowników do Konta, związane z naprawą usterek lub modernizacją Serwisu albo okolicznościami siły wyższej.

§ 15. Ochrona danych osobowych

 1. W ramach świadczenia usług na rzecz Użytkowników będących osobami fizycznymi, Kozminski Business Hub jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Kozminski Business Hub wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług w sposób niezgodny postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Kozminski Business Hub może przetwarzać dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia ich odpowiedzialności.
 3. Kozminski Business Hub może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko/firma;
  2. zdjęcie/logo;
  3. data urodzenia;
  4. numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  5. adres zamieszkania/adres siedziby;
  6. adres do korespondencji;
  7. adres poczty elektronicznej;
  8. numer telefonu;
  9. dane rachunku bankowego, na który zostanie dokonany przelew środków pieniężnych z Rachunku Projektodawcy, takie jak imię i nazwisko posiadacza, bank prowadzący oraz numer;
 4. Udostępniając Formularz Rejestracyjny, Kozminski Business Hub określa dane osobowe Użytkowników, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług może skutkować niemożliwością świadczenia umowy o świadczenie usług przez Kozminski Business Hub.
 5. Kozminski Business Hub może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych osobowych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 6. Kozminski Business Hub jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
 7. Kozminski Business Hub jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Kozminski Business Hub może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, stosownie do treści art. 28 RODO.

§ 16. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z poziomu świadczonych usług albo usługi świadczone na podstawie obowiązującej umowy o świadczenie usług nie są realizowane lub gdy są realizowane niezgodnie z Regulaminem.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;
  2. dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w sposób i formie określonej w § 20 ust. 1 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona Kozminski Business Hub w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
 5. Kozminski Business Hub jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w § 16 ust. 5 Regulaminu, może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony, lecz nie dłużej niż do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, a Kozminski Business Hub jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 17. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług w zakresie Projektów Nagrodowych oraz Projektów Udziałowych

 1. Umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta z Serwisu, z zastrzeżeniem treści § 17 ust. 3 Regulaminu.
 3. Projektodawca lub Spółka nie mogą rozwiązać Umowy o Świadczenie Usług w Okresie Publikacji przygotowanego przez niego Projektu Nagrodowego oraz Projektu Udziałowego.
 4. Kozminski Business Hub może rozwiązać umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta Zarejestrowanego Użytkownika z Serwisu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, takiej jak:
  1. Zarejestrowany Użytkownik korzystał z Usług lub Konta w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  2. Zarejestrowany Użytkownik wypełniając Formularz Rejestracyjny lub uzupełniając Konto podał nieprawdziwe dane, jeśli skutkiem podania nieprawdziwych danych były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia usług;
  3. Zarejestrowany Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych w związku z ich zmianą, czego skutkiem były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia usługi;
  4. Zarejestrowany Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia usługi;
  5. Zarejestrowany Użytkownik działał na szkodę Serwisu lub Kozminski Business Hub.
 5. Oświadczenie Kozminski Business Hub o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług wywołuje skutek od dnia otrzymania go przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez Kozminski Business Hub może zostać poprzedzone czasowym zaprzestaniem świadczenia usług lub zablokowaniem Konta.
 7. W przypadku, gdy Kozminski Business Hub rozwiąże umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w trakcie Okresu Publikacji, Kozminski Business Hub dokona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług, zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy, zgodnie z treścią § 7 ust. 7 Regulaminu.

§ 18. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług, na warunkach i zasadach przewidzianych w art. 27 i następnych Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Zarejestrowany Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług powinno zostać złożone Kozminski Business Hub przez Zarejestrowanego Użytkownika w formie pisemnej oraz doręczone osobiście albo za pośrednictwem przesyłki listowej lub przesyłki kurierskiej. Do zachowania terminu wskazanego w § 18 ust. 1 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Zarejestrowanemu Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, o którym mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu, jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Kozminski Business Hub Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie ich świadczenia oraz wykonanie, a Kozminski Business Hub wykonał Usługę w całości.
 5. Zgoda na rozpoczęcie świadczenia i wykonanie Usług przez Kozminski Business Hub, o której mowa w § 18 ust. 4 Regulaminu, może zostać wyrażona przez Użytkownika przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia oraz wykonanie Usług przez Kozminski Business Hub oraz utratę prawa odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług w razie wykonania Usługi przez Kozminski Business Hub w całości.

§ 19. Zmiany Regulaminu

 1. Kozminski Business Hub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, takiej jak:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Kozminski Business Hub, Serwisu lub usług świadczonych przez Kozminski Business Hub na rzecz Użytkowników;
  2. wydanie prawomocnego wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego albo ostatecznej decyzji administracyjnej organu administracji publicznej, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Kozminski Business Hub, Serwisu lub usług świadczonych przez Kozminski Business Hub na rzecz Użytkowników;
  3. zmiana warunków technicznych działania Serwisu lub usług świadczonych przez Kozminski Business Hub na rzecz Użytkowników, w szczególności związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  4. zmiana prawna lub organizacyjna w zakresie działania Kozminski Business Hub lub Serwisu, a także w zakresie usług świadczonych przez Kozminski Business Hub na rzecz Użytkowników.
 2. Kozminski Business Hub jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeżeli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, okres, o którym mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
 4. Powiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia o fakcie oraz terminie wejścia w życie zmian Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu, w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu.
 5. Zmieniony regulamin obowiązuje Użytkowników od dnia wskazanego w treści powiadomienia o planowanej zmianie Regulaminu.
 6. Powiadomienie Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia o fakcie i terminie zmiany Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu oraz wskazaniem wszystkich zmian Regulaminu, w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Zarejestrowanego Użytkownika przy najbliższym logowaniu do Konta.
 7. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu przez Zarejestrowanych Użytkowników jest zapoznanie się z treścią i akceptacja treści zmienionego Regulaminu.
 8. Akceptacja treści zmienionego Regulaminu polega na zaznaczeniu przez Zarejestrowanego Użytkownika odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok treści oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści zmienionego Regulaminu, przy najbliższym logowaniu do Konta.
 9. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik nie akceptuje treści zmienionego Regulaminu powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zapoznania się z powiadomieniem, o którym mowa w § 19 ust. 6 Regulaminu, dokonać dyspozycji usunięcia Konta z Serwisu.
 10. Zmieniony Regulamin obowiązuje Zarejestrowanego Użytkownika od dnia zaakceptowania zmienionego Regulaminu lub od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 19 ust. 9 Regulaminu, jeżeli w tym terminie Zarejestrowany Użytkownik nie dokona dyspozycji usunięcia Konta z Serwisu.
 11. Zmiana Regulaminu nie powoduje rozwiązania zawartych umów o świadczenie usług, ani nie wpływa na ważność i obowiązywanie umów zawartych pomiędzy Projektodawcą a Wspierającym Projekt Nagrodowy oraz pomiędzy Spółką a Wspierającym Projekt Udziałowy.

§ 20. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia związane z umową o świadczenie usług, w szczególności jej zawarciem, realizacją, odstąpieniem lub rozwiązaniem, będą dokonywane w formie elektronicznej oraz doręczane za pośrednictwem wiadomości elektronicznej albo dokonywane w formie pisemnej oraz doręczane za pośrednictwem poleconej przesyłki listowej lub przesyłki kurierskiej, chyba że z treści Regulaminu wynika wyraźnie inna forma lub sposób doręczenia, z wykorzystaniem następujących adresów:
  1. dla Kozminski Business Hub:
   adres poczty elektronicznej: crowd@kozminskihub.com;
   adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa;
  2. dla Użytkownika:
   adres poczty elektronicznej: adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym;
   adres korespondencyjny: adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym lub w dodatkowych danych osobowych w Koncie;
 2. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia związane z umową o świadczenie usług, w szczególności jej zawarciem, realizacją, odstąpieniem lub rozwiązaniem, uważa się za skutecznie złożone z chwilą ich doręczenia drugiej Stronie.
 3. Kozminski Business Hub nie odpowiada za brak możliwości zawiadomienia lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi, wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej lub adresu korespondencyjnego, a także wskutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika. W takiej sytuacji wysłanie przez Kozminski Business Hub wiadomości elektronicznej z zachowaniem postanowień § 20 ust. 1 Regulaminu będzie uważane za dopełnienie przez Kozminski Business Hub obowiązku powiadomienia Użytkownika.
 4. Przeniesienie przez Stronę praw lub obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Wszelkie spory związane z umową o świadczenie usług, w szczególności dotyczące jej zawarcia, realizacji, rozwiązania lub odstąpienia, będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kozminski Business Hub. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim nie dotyczy konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Jeżeli w jakimkolwiek czasie jedno lub kilka postanowień Regulaminu stanie się z mocy prawa, prawomocnego wyroku sądu albo ostatecznej decyzji administracyjnej organu administracji publicznej, nieważne lub nieskuteczne z jakiegokolwiek powodu, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują w pełni swoją moc oraz skuteczność. Postanowienia nieważne lub nieskuteczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną zastąpione postanowieniami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa, wywołującymi skutki prawne najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 7. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług jest prawo polskie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 9. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Serwisie, w postaci umożliwiającej jego utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w dniu 20 sierpnia 2018 r.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.